สมาร์ทล็อกเกอร์รับส่งยาและเวชภัณฑ์ SMART MEDICINE LOCKER

สมาร์ทล็อกเกอร์รับส่งยาและเวชภัณฑ์ SMART MEDICINE LOCKER

สมาร์ทล็อกเกอร์รับส่งยาและเวชภัณฑ์ SMART MEDICINE LOCKER


รองรับการแพทย์ทางไกล (Telemed) ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ทางช่องทางออนไลน์ผ่านวีดีโอคอล จากนั้นแพทย์สั่งจ่ายยาทางไปรษณีย์ให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยหรือห้องพยาบาล เจ้าหน้าที่นำยามาฝากที่ Locker คนไข้นำบัตรประชาชน/passport มายืนยันหน้าตู้เพื่อรับยา ลดความเสี่ยงเลี่ยงสัมผัส